ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. olarak, www.oyak-renault.com internet sitemizi ziyaretiniz sırasında, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler, pikseller, GIF’ler ve benzeri teknolojilerden faydalanmaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metninin amacı, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatından doğan yükümlülüklerimiz kapsamında, web sitemizin ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi, ayrıca web sitemizde kullanılan çerez türleri, ne için kullanıldıkları, ayarları, yönetilmesi, kontrol edilmesi veya (tercihiniz bu yönde ise) silinmesi hakkında sizleri bilgilendirmektir.

Kullanıcılarla ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmakta, hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kullanıcı, web sitemizi ziyaret etmekle kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile belirlenen ilkeler, şartlar ve usuller çerçevesinde olmak kaydıyla kişisel verilerinin işlenmesine, yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına izin vermektedir.

Çerezin Tanımı

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

İnternet sitemizde çerez kullanımının başlıca amaçları; internet sitesinin performansını arttırmak, site üzerinden sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek ve kolaylaştırmak, site üzerinden yeni özellikler sunmak ve özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek, sizlerin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaktır.

Kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda açıklanan çerez türleri geçerlilik sürelerine Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak sınıflandırılır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır.

Web Sitemizde Kullanılan Çerezler:

 
ÇerezTanımAçıklama (Saklama Süresi)
Gerekli ÇerezlerWeb sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.Kullanıcının oturumu boyunca saklanır.
 İstatistiksel ÇerezlerSiteyi nasıl kullandığınıza dayalı olarak, sitenin işlevselliğini ve altyapısını geliştirmemizi sağlar. Bu çerezler ziyaretiniz hakkında anonim bilgiler toplar. Max 2 Yıl
Hedefleme ve Tanıtım Çerezleri Sitemizi ziyaret kaynağınızı ve ziyaretiniz süresince ilgilendiğiniz şeyleri bizimle paylaşarak daha fazla kullanıcının sitemizi ziyaret etmesini ve sitemizin tanıtım kanallarını daha aktif kullanmamızı sağlar. Max 2 Yıl

 

Çerezlerin Toplanması

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Veriler

Çerezler vasıtasıyla log, dış IP ve eğer mümkünse MAC adresi verilerinizi işlemekteyiz.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çerezler vasıtasıyla işlenen log, dış IP ve eğer mümkünse MAC adresine ilişkin verileriniz, web sitemizi ziyaretiniz dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla, şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.

Toplanan verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, işbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde gerekli hallerde Grup şirketlerimizle paylaşabiliriz.

Çerez Yönetimi

Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

Çerezlerin kullanılması suretiyle Web Sitesi daha iyi hizmet vermekle birlikte dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamamanız söz konusu olabilecektir.

Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir.

Veri Sahibinin Hakları

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin varsa kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinin d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi, açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da noter kanalıyla, Balat OSB Mah. Mavi Cd. 5. Sk. No:1 16372 Nilüfer – BURSA adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde tarafınıza ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. olarak, www.oyak-renault.com internet sitemizi ziyaretiniz sırasında, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler, pikseller, GIF’ler ve benzeri teknolojilerden faydalanmaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metninin amacı, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatından doğan yükümlülüklerimiz kapsamında, web sitemizin ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi, ayrıca web sitemizde kullanılan çerez türleri, ne için kullanıldıkları, ayarları, yönetilmesi, kontrol edilmesi veya (tercihiniz bu yönde ise) silinmesi hakkında sizleri bilgilendirmektir.

Kullanıcılarla ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmakta, hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kullanıcı, web sitemizi ziyaret etmekle kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile belirlenen ilkeler, şartlar ve usuller çerçevesinde olmak kaydıyla kişisel verilerinin işlenmesine, yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına izin vermektedir.

Çerezin Tanımı

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

İnternet sitemizde çerez kullanımının başlıca amaçları; internet sitesinin performansını arttırmak, site üzerinden sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek ve kolaylaştırmak, site üzerinden yeni özellikler sunmak ve özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek, sizlerin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaktır.

Kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda açıklanan çerez türleri geçerlilik sürelerine Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak sınıflandırılır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır.

Web Sitemizde Kullanılan Çerezler:

 

Çerezlerin Toplanması

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Veriler

Çerezler vasıtasıyla log, dış IP ve eğer mümkünse MAC adresi verilerinizi işlemekteyiz.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çerezler vasıtasıyla işlenen log, dış IP ve eğer mümkünse MAC adresine ilişkin verileriniz, web sitemizi ziyaretiniz dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla, şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.

Toplanan verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, işbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde gerekli hallerde Grup şirketlerimizle paylaşabiliriz.

Çerez Yönetimi

Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

Çerezlerin kullanılması suretiyle Web Sitesi daha iyi hizmet vermekle birlikte dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamamanız söz konusu olabilecektir.

Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir.

Veri Sahibinin Hakları

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin varsa kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinin d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi, açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da noter kanalıyla, Balat OSB Mah. Mavi Cd. 5. Sk. No:1 16372 Nilüfer – BURSA adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde tarafınıza ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.